Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003–2013

Pavel Molek, Jitka Stráská

746 stran, 990 Kč

Recenze

19. 1. 2018

Dvanácté číslo BULLETINU ADVOKACIE roku 2017 poskytlo v rubrice Z odborné literatury prostor celkem třem beckovským publikacím. Titul PŘEHLED ROZHODNUTÍ VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ 2003-2013 od autorů Pavla Molka a Jitky Stráské je jedním z nich. Recenze se zhostil Mgr. Jan Šmakal, asistent soudce Ústavního soudu.

Sbírka rozhodnutí NSS byla v letech 2003-2016 publikována v tištěné podobě. Chronologické řazení publikovaných rozhodnutí a výlučně tištěná podoba byly její zřejmou nevýhodou, neboť omezovaly

možnost orientace v jednotlivých oblastech zájmu čtenáře. Pravidelný čtenář tak byl odkázán buď na svou dobrou paměť, nebo na vlastní svědomitou katalogizaci jednotlivých rozhodnutí; odměnou mu však mohla být solidní představa o vývoji jednotlivých otázek či oblastí správního práva. Náhodnému

čtenáři pak sbírka, kromě dobrého pocitu ze čtení tresti produkce administrativní justice, nemohla být k praktickému užitku: právní informační systémy a jejich možnost hbitého vyhledávání specifických otázek ušetří čas, i když bez dalšího neposkytnou často důležitý pohled na související úvahy. Možná i proto NSS přešel od roku 2017 k publikaci sbírky v elektronické podobě s vidinou, že rozhodnutí mají být dostupná co nejširší veřejnosti.

Recenzovanou publikaci je možné vnímat jako tištěnou alternativu, či spíše doplněk sbírky NSS. Výslovně vyjádřeným a veskrze také naplněným záměrem autorů bylo zpracovat rozhodnutí publikovaná ve sbírce NSS do podoby, která umožní lehkou orientaci v základních tématech,

která praxe správních soudů přináší. Aby toho mohli dosáhnout, opustili chronologické řazení sbírky ve prospěch řazení tematického a publikované právní věty jednotlivých rozhodnutí nahradili stručným, často i jen jednovětým shrnutím rozhodované věci a jejího výsledku. Rozhodnutí jsou doplněna i o příležitostné odkazy na přehledové články shrnující judikaturu správních soudů k jednotlivým oblastem práva.

Kniha je rozdělena do 32 kapitol. Začíná předmluvou psanou lehkým perem místopředsedy NSS Michala Mazance a pokračuje přes uvítání čtenáře ze strany autorů, představení judikatury správních

soudů a stručný nástin správního soudnictví k první věcné kapitole: řízení před správními soudy. Následují kapitoly věnované rozhodnutím ke správnímu a daňovému procesu, hmotnému daňovému právu, azylovým a cizineckým otázkám, stavebnímu právu a ochraně životního prostředí, svobodnému přístupu k informacím a řadě dalších témat. Anotace jednotlivých rozhodnutí jsou psány

srozumitelným jazykem, což umožňuje rychlejší pochopení řešené otázky, než je tomu z klasických právních vět.

Zcela zásadní je přínos autorů v tom, že anotovaná rozhodnutí aktualizovali tak, aby byl vyznačen vztah k pozdějším rozhodnutím rozšířeného senátu NSS, případně nálezům ÚS. Rozhodovací činnost

soudů podle soudního řádu správního je totiž i po téměř patnácti letech jeho účinnosti ne vždy jednotná, a to i ve vztahu k poměrně základním ustanovením. Průběžná aktualizace informací o vzájemných vztazích rozhodnutí publikovaných ve sbírce přispívá k její lepší použitelnosti a předešla